ЕНЕРГО‐ПРО МАРКЕТ+

ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+ е продукт за доставка на електрическа енергия и балансиране, подходящ за големи и средни индустриални или бизнес клиенти, при който цената за електрическа енергия е пряко обвързана с борсовите цени, а отговорността и рисковете от дейностите прогнозиране и балансиране е прехвърлена изцяло върху ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД в ролята му на координатор на балансираща група.

ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+ Ви предлага:

• Прозрачно определяне на цената за електрическа енергия, пряко обвързана с цената на пазарен сегмент "Ден напред" на Българска независима енергийна борса и добавен фиксиран процент административна такса

• Единен договор за доставка на електрическа енергия и участие в балансираща група

• Възможност за избор между:

○  сключване на комбиниран договор, при който да заплащате единна фактура за електрическа енергия, учстие в балансираща група и мрежови услуги

○  сключване на договор само за доставка на електрическа енергия и участие в балансираща група, запазвайки директни отношения с Вашия мрежови оператор по отношение на мрежовите услуги

• Заплащане по измерено количество

• Пълна администрация от страна на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД във връзка с прогнозиране и управление на почасовите графици

• Изцяло поемане на риска и разходите от небаланси от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД

ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+ е предназначен за клиенти:

• които желаят цена, определяна на пазарен принцип при ясни условия на формиране

• които желаят да прехвърлят всички рискове от възникващите небаланси

• които нямат възможност или експертиза да планират консумацията си

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+ свържете се с нас на телефон *6161 или 0700 359 61, или ни пишете на market@energo-pro.bg.