Териториално разпределение на производителите в стандартната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

ФЕЦ - Фотоволтаична електроцентрала

ВЕКП - Високоефективно комбинирано производство

ВяЕЦ - Вятърна електроцентрала

ВЕЦ - Водноелектрическа централа

Компания/тип производство ВЕЦ ВяЕЦ ФЕЦ ВЕКП
Електроразпределение Север 8 MW 69 MW 14 MW 16 MW
ЧЕЗ Разпределение 49 MW 3 MW
Електроразпределение Юг 72 MW 6 MW 24 MW
Електроенергиен системен оператор  123 MW 168 MW 44 MW