ЕНЕРГО-ПРО EНЕРДЖИ КОМФОРТ

ЕНЕРГО-ПРО EНЕРДЖИ КОМФОРТ е стандартизиран продукт за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, който е подходящ за малки и средни стопански и бизнес клиенти, които желаят цената им да се определя на борсов принцип.

Текущ размер на надбавка по продукт ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ към сетълмент цените на Българска независима енергийна борса:

Надбавка от 18,90 лв./МВтч с прибавени 2,50% от съответната цена на БНЕБ.  

Месечна такса за обслужване в размер на 3 лв. за обект.

ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ Ви предлага:

 • Пазарно обусловена цена, пряко обвързана с цените на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) от пазарен сегмент "Ден напред":
  С ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ Вашата цена ще бъде напълно относима към промените в цените на едро и ще е резултат от пазарните тенденции и Вашия профил на потребление. Цената за активна електрическа енергия, която ще заплащате всеки отчетен период, ще се образува като средна претеглена стойност от клиринговите цени на пазар "Ден напред" на БНЕБ и надбавка под формата на твърда част с добавен минимален процент върху цената, изчислени на база Вашето потребление, измерено или разпределено по периоди на сетълмент от мрежовия Ви оператор. Балансираният подход при определянето на надбавката чрез фиксиран и пазарно обвързан компонент Ви дава възможност за по-доброто ѝ планиране като Ви осигурява защита от значителното ѝ изменение при драстични увеличения в борсовите цени. Освен разходите по прогнозиране и балансиране, които са предвидени в надбавката, в условията на продукта е включена и минимална месечна такса на обект, която следва да покрива всички останали дейности по обслужване на обектите към Вашия договор.
 • Срочен договор с възможност за прекратяване без неустойки при изтичане на срока или с удължаване за нов период при същите условия:
  При избор на продукт ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ Вие ще подпишете договор за срок от 1 година, който можете да прекратите без неустойка в рамките на тридесет дневен период месец преди изтичането на срока, а в случай, че не изпратите уведомление за прекратяване договорът ще бъде удължаван всеки път за нов период от 1 година. От друга страна в случай на предстояща промяна в модела за определяне на цената и в размера на надбавката или месечната такса за обслужване, ние ще имаме ангажимент да Ви осигурим достатъчно време преди въвеждане на изменението, за да прецените дали е подходящо за Вас или да предприемете необходимите стъпки по промяна на условията си, без да дължите неустойка за това.

Какви други предимства получавате с договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ:

 • Единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги – договорът по продукт ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ е за комбинирани услуги и Вие ще получавате една фактура, която ще включва, както задълженията Ви за стойността на доставената енергия по договор, така и дължимите суми към разпределителното дружество за мрежови услуги.
 • Без ангажименти и разходи по прогнозиране и балансиране на свободния пазар – ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ще поеме за Вас отговорността за необходимите дейности по прогнозиране и балансиране, както и за ежедневните графици към Електроенергийния системен оператор. С този продукт Вие вземате участие в една от най-големите и успешни балансиращи групи на свободния пазар в България.
 • Без обезпечения (банкова гаранция).
 • Без междинни вноски, авансови плащания и депозити.
 • Възможност за плащане с директен дебит.

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ, свържете се с нас на телефон *6161 или 0700 359 61, или ни пишете на market@energo-pro.bg.