ЕНЕРГО‐ПРО ДУО

ЕНЕРГО-ПРО ДУО е комбиниран продукт, който обединява доставката и изкупуването на електрическа енергия. Подходящ е за клиенти, които освен обекти на потребление, имат и изградени централи за производство на електрическа енергия, предназначени за търговия или за собствени нужди с продажба на излишъците. Цените за покупка и продажба са пряко обвързани с борсовите цени, а отговорността и рисковете от дейностите прогнозиране и балансиране са прехвърлени изцяло върху ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД в ролята му на координатор на балансираща група.

ЕНЕРГО-ПРО ДУО Ви предлага:

• Единен договор за доставка, изкупуване на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги. Клиентите с периодично измерване на потреблението имат възможност да изберат и некомбиниран договор, при който сами заплащат дължимите суми за достъп и пренос към съответния мрежови оператор.

• Пазарно обусловени цени за доставка и изкупуване на електрическа енергия, пряко обвързани с цената на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българска независима енергийна борса (БНЕБ).

• Твърда месечна стойност на таксата за обслужване на всеки от обектите по договора и административна такса към цената за енергия от два компонента, като чрез фиксирания се смекчават ефектите при динамични пазарни условия.

• 100% доставяне на потребената и изкупуване на отдадената електроенергия по измерени количества.

• Фиксиран срок за плащане – до 22-ро число на месеца, следващ отчетния.

• Пълна администрация от страна на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги във връзка с прогнозиране и управление на графиците за доставка.

• Изцяло поемане на риска и разходите от небаланси от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

• 12 месечен договор с възможност за прекратяване без неустойки при изтичане на срока или с удължаване за нов едногодишен период без промени в условията.

• Възможност за прекратяване без неустойка в случай на предприети от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги промени в ценовите условия.

ЕНЕРГО-ПРО ДУО е предназначен за клиенти:

• с обекти на потребление и производство, които желаят едновременно в един договор да си осигурят необходимата за своето потребление енергия и да реализират произведената от централата си енергия.

• които желаят улеснен процес по администриране и обслужване на договорните отношения.

• които желаят цените да се определят на пазарен принцип при равноправни условия на формиране, както за произведената, така и за консумираната енергия.

• които желаят да прехвърлят всички рискове от възникващите небаланси.

За да получите повече информация се свържете с нас на телефон *6161 или 0700 359 61, или ни пишете на market@energo-pro.bg.