От 1 март нов енергиен етикет ще подпомага потребителите в избора на ефективни електроуреди

От 1 март 2021 г. започват да се прилагат нови изисквания на Европейския съюз, с които се въвежда нов етикет за енергийна ефективност. Според вътрешните прогнози на Европейската комисията общите икономии на енергия от новите етикети до 2030 г. ще възлизат на 38 TWh на година, което се равнява на годишното потребление на електроенергия на страни като Унгария.

От своето въвеждане през 1994 г. енергийните етикети се наложиха сред потребителите в Европейския съюз като най-използвания и ясен инструмент за сравняване на енергийните характеристики на електроуредите. Етикети показват не само консумацията на електроенергия, но и друга информация – както свързана, така и несвързана с енергията – чрез интуитивни пиктограми като брой пиксели, капацитет за съхранение, излъчван шум и др. Благодарение на стандартизираното предоставяне на информация, преобладаващата част от европейските потребители взимат под внимание енергийния етикет при избора на домакински уреди, което води до значителни икономически и екологични ползи.

Бързият напредъкът на технологиите през последните години обаче  позволи преобладаващата част от предлаганите електроуреди на пазара да заемат най-високите класове (А+, А++, А+++ според досегашните етикети), което рефлектира във все по-неясно разграничаване на степента на ефективност на различните модели. Често, купувайки си продукт от клас А или A+ те считат, че взимат най-ефективния продукт на пазара, а всъщност се сдобиват с електроуред с ниски енергийни характеристики. Освен че натоварва сметките за електроенергия в периода на експлоатация на продукта, това влияе негативно и на околната среда.

За да се подпомогнат потребителите, енергийният етикет бе актуализиран, а изискванията към отделните енергийни класове бяха повишени. Новата схема на енергийно етикетиране се въвежда с Регламент (ЕС) 2017/1369 и съответните делегирани актове на Европейския съюз и прилагането ѝ започва от тази година.

За потребителите е важно лесно да разчитат информацията от новия етикет, тъй като това ще им помогне да изберат най-подходящия електроуред спрямо техните конкретни нужди и предпочитания.

Кои продукти ще имат нови етикети от 2021 г.?

От 1 март 2021 г. новите етикети ще обхванат хладилните уреди, съдомиялните машини, битовите перални машини и комбинираните перални със сушилня, телевизорите и електронните екрани, а от 1 септември 2021 г. към тях ще се присъединят и светлинните източници.

Смяната на етикетирането на останалите продуктови групи ще се извършва поетапно с влизането в сила на съответните делегирани регламенти на ЕС през следващите няколко години.

Как ще изглежда новият етикет?

Новият етикет е с осъвременен дизайн, така че да се откроява по-добре информацията, и включва следните нововъведения:

Преобразувана скала на класовете на енергийна ефективност от А до G при запазване на досегашните цветови обозначения. Най-високият клас за всички електроуреди ще бъде А, като към него няма да се добавят плюсове (+)
В горния десен ъгъл на етикета ще има QR код, който ще отвежда към единна база данни на ЕС (EPREL), откъдето може да се получи разнообразна допълнителна информация за конкретния модел
Информацията за енергийното потребление на продуктите е унифицирана, има по-добра видимост и е разположена в средната част на етикета
Пиктограмите, даващи информация за различните характеристики на продуктите, са разположени в долната част на етикета; някои от тях са запазени, други са осъвременени, а трети са съвсем нови (като скала за генерираните шумови емисии)

Какво друго е важно да се знае?

Днешните най-ефективни продукти на пазара (обозначени с А+++, А++ или А+) ще бъдат класифицирани в по-нисък клас (напр. В или С) според новия етикет. Това обаче не означава, че енергийната им ефективност ще бъде по-ниска. Целта е да се даде възможност за по-нататъшно развитие на по-ефективни продукти и техните иновации да бъдат категоризирани в най-високия клас А.

Повече информация за изискванията за енергийно етикетиране и новите етикети може да намерите на специално създадения уебсайт https://bg.label2020.eu/, част от  европейската информационна кампания.