slider 1 4

Описание и същност

Координатор на стандартна балансираща група

В момента либерализирания пазар на електроенергия оперира съгласно Правилата за търговия с електроенергия, обнародвани в Държавен вестник, бр. 64/ 17.08.2010 г. Основната промяна за клиентите е създаването на реални условия за работа на пазара на балансираща енергия и организиран пазар „ден напред" (енергийна борса) и най-вече работата на координаторите на балансиращи групи.

Пазар на балансираща енергия и Координатор на балансираща група

  • Описание и същност

Пазарът на балансираща енергия в България се заражда като необходимост да се адаптира функционирането на електроенергийния пазар спрямо изискванията на действащите директиви на Европейския съюз за либерализация и постигането на по-ниски разходи и/или прозрачно и разходоориентирано определяне на цената на балансиращата енергия за потребителите и цялата електроенергийната система.

В рамките на настоящия пазарен модел „ден-напред" търговските участници (най-често производители, които са сключили договор за предоставяне на такава услуга с Електроенергийния системен оператор), следва да осигуряват балансираща енергия чрез предложения и заявки на договорени цени за всеки период на сетълмент.

Със стартиране работата на Координатор на балансираща група, мрежовите оператори ще подават отчети за потребената от всеки член на балансиращата група (БГ) енергия към Координатора на балансиращата група (КБГ), който поема отговорността за балансиране и финансовите разходи по администриране на заявките към Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Целта на балансиращата група е да обедини небалансите на отделните търговски участници и да подобри финансовите им резултати на база цените на енергията в Балансиращата група. Всеки член на БГ получава извлечение за ефекта на балансиращата група (финансов сетълмент).

Съществуват два вида балансиращи групи – стандартни балансиращи групи и специални балансиращи групи. Координатор на стандартните балансиращи групи са търговци на едро, търговци или производители, които продават на крайни потребители и са поели отговорност за техните небаланси – опериращи на свободен пазар. Координатор на специални балансиращи групи са крайните снабдители, общественият доставчик и ЕСО – опериращи на регулирания пазар.

  • Ползи

Въвеждането на пазара на балансираща енергия е предпоставка за постигане на по-висока ефективност на електроенергийната система, повишаване на конкурентоспособността на потребителите и създаване на конкурентна среда между доставчиците на услуги.

Конвенционалните ресурси за производство на електроенергия са ограничени и постепенно се увеличават инвестиционните разходи за производството, което от своя страна влияе на цената й. За да се постигне по-добра цена на електроенергията, е необходимо да се намалят разходите в цялата електроенергийна система. В резултат на новия пазарен модел ще се постигне оптимизация на разходите и по-висока ефективност в няколко аспекта:

Балансиране на производството и потреблението на електроенергия на по-добра цена

arrow1

По-добро планиране на потреблението на енергия в електроенергийната система

arrow1

Предоставяне на агрегирана информация към Електроенергийния системен оператор (ЕСО) относно потреблението на електроенергията, с цел прецизно планиране на нейното производство

arrow1

По-ефективно диспечериране (управление) на електроенергийната система

arrow1

Намаляване на разходите за системата (ЕСО) и разходите за балансираща енергия

arrow1

Намаляване на разходите за небаланси (недостиг/ излишък) за системата и за всеки отделен член на балансиращата група