slider 1 4

Начини на балансиране на електрическа енергия

Действащите Правила за търговия с електрическа енергия дават възможност на потребителите по свободно договорени цени да оптимизират разхода си за балансираща енергия. На пазара на балансираща енергия се използват следните подходи:

  • Индивидуално балансиране – при този тип балансиране всеки търговски участник урежда разходите за своите небаланси директно с ЕСО; сетълмент се изготвя индивидуално за всеки търговски участник; за всеки час ЕСО определя цена за излишък и недостиг; потребителят заплаща максимален разход за небаланс;

    1

  • Член на балансираща група – този начин на балансиране предполага търговският участник да прехвърли отговорността за балансиране на координатора на балансиращата група (ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД) - КБГ; всеки търговски участник урежда директно с КБГ разходите за своите небаланси; разходите на всеки участник се определят на база небалансите на всички членове в групата чрез модел за разпределение; моделът за разпределение гарантира по-нисък разход за небаланс на всеки участник спрямо индивидуалното балансиране, в резултат на груповия ефект на балансиране;

    2

    * Общото количество БЕ (балансираща енергия) се подава от координатора на БГ