slider 1 4

Енергийна ефективност

market energy-efficiency 260 180

Енергийната ефективност се определя като основен приоритет на Европейския съюз, залегнал изцяло в стратегията 2020, която поставя целта за реализирани енергийни спестявания в размер на 20% към 2020 година в рамките на общността. За постигане на тази цел, Европейската комисия прие множество нормативни актове, с които вменява задължения на страните членки да създадат свое законодателство и собствени планове за действие. В тази връзка, в България е приет Закона за енергийна ефективност, който заедно с подзаконовите нормативни актове и двата плана за действие, задължават конкретни обекти да извършат обследвания за енергийна ефективност и да внедрят мерки, чрез които да се постигнат определените целеви спестявания. Задължените лица, описани подробно във втория национален план за действие по енергийна ефективност, се разпределят най-общо на следните групи:

  • сгради за обществено ползване с обща разгъната застроена площ над 500 кв.м

  • промишлени системи с обща годишна консумация на енергия, надхърляща 3000 MWh

  • търговци на енергия, в т.ч електроенергия, топлинна енергия, природен газ, горива

  • собственици на водогрейни котли с номинална мощност над 20 kW и климатични инсталации с номинална мощност над 12 kW

Пълен списък с обектите и определените им цели, може да намерите на страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).