slider 1 4

България

ЕНЕРГО-ПРО ООД

ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД

 • 166 Мвт инсталирана мощност

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД

 • Собственик на 94.09% от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и 83.66% от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
 • Мажоритaрен собственик на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг ЕАД

 • Международна търговия
 • Клон в Румъния

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД

 • Поддържа около 42 185 км електроразпределителна мрежа за високо, средно и ниско напрежение, 27 подстанции ВН/СрН и над 12 000 трафопоста
 • Осъществява дейността си чрез общо 5 разпределителни обслужващи центъра
 • Непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия
 • Управлява разпределителната мрежа
 • Надеждно снабдяване с електрическа енергия на околко 1,1 млн. битови и стопански клиенти
 • Предлага допълнителни енергийни продукти и услуги
 • Инвестира в изграждане на високо ниво на обслужване на своите клиенти
 • Международен опит и ноу-хау
 • За средните и големите стопански клиенти се грижи обособен екип от компетентни специалисти
 • 7 - годишен опит като регистриран участник на свободния пазар на електроенергия в България
 • Осигурява снабдяването с електроенергия на потребители, регистрирани на пазара по свободно договорени цени
 • 21% пазарен дял на свободния пазар през 2011г.
 • Координатор на стандартна балансираща група